Öppna

Klasstriderna i Frankrike 1848-1850

Möt männa i Frankrike efter helsingborg

De avtalsslutande staterna kommer överens om att deras tullmyndigheter lämnar varandra ömsesidigt bistånd på de i denna överenskommelse angivna villkoren a. Det i första stycket angivna administrativa biståndet avser inte indrivning av tullar, skatter, avgifter, böter och andra belopp för den andra statens räkning. Det bistånd som omfattas av denna överenskommelse lämnas inom ramen för den anmodade statens lagstiftning och dess tullmyndighets behörighet. ARTIKEL 3 På anmodan av endera statens tullmyndighet utövar den andra statens tullmyndighet, inom ramen för sin lagstiftning och i enlighet med sina administrativa förfaranden, en särskild övervakning av a. De båda staternas tullmyndigheter lämnar varandra a. De båda staternas tullmyndigheter vidtar åtgärder, i enlighet med artikel 12, för att de av deras befattningshavare som helt eller huvudsakligen har till uppgift att spåra upp förbindelse med varandra i syfte att genom informationsutbyte underlätta förhindrande, utredning och beivrande av brott mot deras respektive staters tullagar. På anmodan av endera statens tullmyndighet vidtar den andra statens tullmyndighet alla nödvändiga åtgärder och föranstaltar särskilt om undersökningar för att säkerställa utredning och beivrande av brott. Den underrättar den anmodande myndigheten om resultatet av dessa åtgärder. Undersökningarna företas i enlighet med den anmodade statens rättsregler.

Våra andra webbplatser

Begynnelse Det härmed på nytt utgivna arbetet var Marx' första försök att gällande grundval av sin materialistiska uppfattning belysa ett stycke samtidshistoria ur det rådande ekonomiska läget. I det kommunistiska manifestet hade teorin i stora drag tillämpats på hela den nyare tidens anekdot, och i Marx' och mina artiklar i Neue Rheinische Zeitung hade den genomgående använts vid tolkningen av modern politiska händelser. Här är det däremot fråga om att påvisa det invärtes orsakssammanhanget i en för hela Europa både kritisk och typisk, mångårig evolution, alltså att i författarens andemening beskriva de politiska händelserna såsom verkningar bruten i sista hand ekonomiska orsaker. Bred bedömningen av händelser och händelsesammanhang inom dagens historia är man aldrig inom stånd att gå tillbaka till dom yttersta ekonomiska orsakerna. Än i dag, när den hithörande fackpressen erbjuder en så rikhaltigt material, är det omöjligt t. En klar överblick över ett given periods ekonomiska historia uppnår hane inte förrän i efterhand, sedan materialet insamlats och sorterats. Härvid är statistiken ett nödvändigt hjälpmedel, och den släpar alltid efter. När man skall avgöra dagens historiska skeenden, blir man eftersom alltför ofta tvungen att behandla den viktigaste faktorn som konstant, att bearbeta det ekonomiska läget i periodens begynnelse såsom givet för hela perioden samt oföränderligt, eller att endast ta aktsamhet till sådana förändringar, som har sin upprinnelse i det åskådliga händelseförloppet samt som därför också ligger i flexibel dag. Den materialistiska metoden måste eftersom endast alltför ofta nöja sig tillsammans att återföra de politiska konflikterna mot intressekonflikter mellan de av den ekonomiska utvecklingen skapade samhällsklasserna och klassfraktionerna samt att presentera de enskilda politiska partierna som mer eller mindre adekvata benämning för dessa klasser och klassfraktioner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *