Network

Sekretess i risk- och sårbarhetsanalys

Tjänster engelska Äktenskap registrera

Genom beslut den 28 december bemyndigades statsrådet Bertil Löfberg att tillkalla en särskild sakkunnig med uppdrag att utreda och analysera kvinnornas situation inom den statligt lönereglerade offentliga förvaltningen. Med stöd av nämnda bemyndigande tillkallade statsrådet Löfberg den 28 december numera statsrådet Anna-Greta Leijon som sakkunnig. Sedan Anna-Greta Leijon utnämnts till statsråd efterträddes hon den 1 december som sakkunnig av kanslirådet Ingemar Lindberg. Den 26 februari förordnades förste byråsekreterare Bo Kjellberg att vara sekreterare åt den sakkunnige. Den 1 juli förordnades assistenten Ingeborg Löfblom och den 1 augusti utbildningssekrete- rare Ulla Edman att vara biträdande sekreterare. Utredningen har i särskild skrivelse den 7 oktober gjort framställan om att statens personalutbildningsnämnd ges i uppdrag att vidta de utredningsåtgärder m. Utredningen har vidare i särskild skrivelse den 7.

På den här sidan

Huvudregeln är att risk- och sårbarhetsanalyser RSA , liksom alla andra handlingar hos en myndighet, ska vara offentliga. RSA:er kan dock i många fall gäller information som om den kommer ut skulle kunna innebära skada för myndigheten, enskilda eller samhället i stort. Inom sådana fall kan det vara nödvändigt att begränsa insynen genom att bevisa delar av RSA:n med sekretess. Ett RSA-redovisning kan innehålla information av dylik karaktär att allmänhetens möjlighet att fånga del av den behöver begränsas. Inom sådana fall kan delar av RSA-redovisningen behöva beläggas med sekretess. Det är av stor vikt att, utifrån RSA, bedriva aktiv riskkommunikation även om RSA beläggs med sekretess exempelvis genom att publicera och kommunicera ett öppet avsnitt. Beslutsprocessen bakom att belägga en agera med sekretess samt de rättsliga bestämmelser som finns på området kan delas in i tre steg. Avgörande förut om en RSA-redovisning bör omfattas bruten sekretess eller inte är typen bruten uppgifter som finns med i redovisningen.

Krisberedskap & civilt försvar

Haparanda dating app. Det är ideligen känslor samt tankar såsom styr våra handlingar. Odla är det dessutom när du skickar blomster online.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *