Network

Barnkonventionen

Online äktenskap organ människor nudist

Socialt arbete är arbete som stödjer förändring och som syftar till att tillsammans med individen, familjen och gemenskapen lindra svårigheter i en livssituation, stärka individens och familjens egna handlingsmöjligheter, öka deras delaktighet och främja gemenskapens sociala integration. Målet är att främja individens och familjens välfärd och delaktighet genom att stärka deras livskompetens och funktionsförmåga. Social rehabilitering omfattar 1 utredning av den sociala funktionsförmågan och rehabiliteringsbehovet, 2 rehabiliteringsrådgivning och rehabiliteringshandledning samt vid behov samordning av rehabiliteringstjänster, 3 träning i att klara av vardagsfunktioner och olika livssituationer, 4 gruppverksamhet och stödjande av social interaktion, 5 andra behövliga åtgärder som främjar social rehabilitering. Genom social rehabilitering för unga personer ska de stödjas att få en arbets- arbetsprövnings- studie- ungdomsverkstads- eller rehabiliteringsplats och avhopp förebyggas. Familjearbetet syftar till att trygga hälsan och utvecklingen hos ett barn eller en ung person som behöver särskilt stöd. Hemservice tillhandahålls personer som på grund av sjukdom, förlossning, skada eller av någon annan liknande funktionsnedsättande orsak eller i en särskild familje- eller livssituation behöver hjälp för att klara de uppgifter och funktioner som avses i 1 mom.

30.12.2014/1301

Uppehållstillstånd får dock vägras en flykting försåvitt han eller hon 1. Ett uppehållstillstånd som beviljas enligt första stycket skall vara permanent eller gälla i åtminstone tre år. Om ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas en utlänning som inneha beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt etta stycket, ska det nya tillståndet avlöpa i minst två år.

Följ Sveriges riksdag

Såsom barn räknas varje människa under 18 år. Alla barn är lika avsevärt värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *