Källa

Mörtnäs dejta

Ensamstående damen i Porsgrunn jag cougar

Genom beslut den 29juni bemyndigade Kungl. Maj:t statsrådet Camilla Odhnoff att tillkalla högst sex ledamöter jämte sekreterare och experter med uppdrag att närmare utreda frågan om formerna för den uppsökande verksamheten för förskolebarn samt frågan om ansvaret för de handikappade barnens förskoleverksamhet. Utredningen fick vidare i uppdrag att pröva vissa frågor rörande information och utbildning i barnuppfostringsfrågor lik- som frågan om viss utbildningsverksamhet vid lekoteket på Blockhusudden i Stockholm. Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande tillkallade statsrådet Odhnoff samma dag som ledamöter riksdagsledamoten Grethe Lundblad, ordfö- rande, avdelningschefen i socialstyrelsen Annika Baude, dåvarande skol- konsulenten i skolöverstyrelsen nuvarande lågstadieläraren Marie-Anne To- nér, sekreteraren i Svenska Kommunförbundet K.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *